味之素中佛网
大乘离文字普光明藏经原文及注音
2021-09-02丨 来源:

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shènɡ

wén


ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ
jīnɡ

tánɡ
zhōnɡ
tiān
zhú
sān
zànɡ

shīluó
fènɡ
chì


shì

wén


shí


zài
wánɡ
shè
chénɡ

shé

shān
zhōnɡ


liànɡ
bǎi
qiān

亿

yóu

shù

jiē
shì

zhì
jīnɡ
jìn
shàn
qiǎo

zhènɡ

yán


huò
miào
biàn
cái

shì
chù
fēi
chù

xiānɡ
wéi
fǎn

shàn
tiáo
shēn
xīn

zhū
jiě
tuō

chánɡ
yóu
sān
mèi

shě

bēi

cán
kuì
wéi
shēn

zhì
huì
wéi
shǒu

duō
suǒ
ráobǎo
zhōu

liǎo
zhī
zhū

shàn

shàn
xiànɡ


zhuó
wén

ér
yǒu
yán
shuō


zhēn

mén
dònɡ


ài

shēn
mínɡ
shí


zhù

zhōnɡ

shàn
nénɡ
fēn
bié
ér

suǒ
shòu

suī
yàn
shēnɡ

chánɡ

shì
jiān

zhōu
biàn
shí
fānɡ
yǒu

mínɡ
chēng


zhēn
miào
zànɡ

rán
yàn


suī
xiàn
shòu
shēn
yǒnɡ
chū
sān
jiè

ér
xíng
zhū
yǒu
miǎn

zhònɡ
shēnɡ

pínɡ
děnɡ
jiào
huì
zhì
chánɡ
xián
shàn

pínɡ
děnɡ
lián
mǐn
xīn

rǎn
zhuó

nénɡ
lìnɡ
qīnɡ
jìnɡ

chénɡ
jiù

shì

liànɡ
ɡōnɡmínɡ
yuē

shènɡ

wéi
zhèn
yīnmiào
shēn
wǎnɡbiàn
chí
chí
shì
mínɡ
chēng
zhū
biànqiān
rónɡ
xiànɡɡōnɡ

shānlián
huā
yǎnlián
huā
miànzhū
miào
yīn
shì
děnɡ


jiē

tónɡ


xiànɡ
duān
yánzhònɡ
zhōnɡ
ér
wéi
shànɡ
shǒu

ěr
shí

ɡuān

zàihénɡ

shā
děnɡ
shào
zūn
wèi
zhě
zhū
shū
shènɡ
jiàn
yānɡ
shù
tiān

shìkōnɡ
zànɡ
liànɡ
liànɡ

tiān
wánɡ
zhònɡshì
zhì
liànɡ

亿
fàn
tiān
zhònɡ


biàn

xiánɡ
liànɡ
cǎi
xián
kōnɡ
jiànxīnɡ
xiù
宿
wánɡ

zhū
ɡàiyào
wánɡyào
shànɡɡè


liànɡ


zhònɡzhōnɡ

yǒu

liànɡ
zhūbiàn

shēn
zuò


xiànɡ

zūn
zhě
shè


qián
liánjiā
shè


shì
děnɡ

ā
luó
hàn

ɡè


liànɡ
shēnɡ
wén
zhònɡluó
yán
děnɡ

liànɡ
tiān
zhònɡ

nǎi
zhì
hénɡ
shā
ɡuó


yuè
zhū
tiān

wēi
ɡuānɡ
zhào
yào
耀

lái

suǒ

zhì

suǒtiān
wēi
ɡuānɡ

nénɡ

xiàn

yóuduì
yán

jīn


lóu

lónɡ
wánɡ


chā
jiā
lónɡ
wánɡ

āduō
lónɡ
wánɡ

měi
yīn
qián


wánɡ


rǎo
zhuó
jiā
lóu
luó
wánɡ

ɡè


liànɡ
zhū
juàn
shǔ


lái


huì

shí
fānɡ
shì
jiè

hénɡ

shā
suǒ
yǒuxián

běn


qǐnɡ

lái


zhū

zhònɡ
tónɡ
shí
dào


ɡè
chí
zhǒnɡ
zhǒnɡ
chū
ɡuò
shì
jiān
shū
hǎo
ɡònɡ
shì

fènɡ
shànɡzhū


huì
zhōnɡ

zuò
lián
huā
zuò

ěr
shí

shènɡ

wéi

cónɡ
zuò
ér


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎnɡ
xiànɡ


ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shì
zūn


jīn

qǐnɡ
èr

zhī


wéi
yuàn

lái
chuí
āi
jiàn

。”
。”


ɡào
shènɡ

wéi


yán
:“
:“
shàn
nányǒu
wèn
zhě
suí


wèn


lái

wèi

zhònɡ
shēnɡ
ɡù
chū
xiàn
shì
jiān

wèi
liànɡ
zhònɡ
shēnɡ
ér
chū
xiàn
ěr
!”
!”


shì

shènɡ

wéi

yán
:“
:“
shì
zūn


zhěshì
zhū


suǒ
yīnɡ
yǒnɡzhěshì
zhū


yīnɡ
chánɡ

chí


zhěshì
zhū

lái
xiàn
suǒ
jué
liǎo
?”
?”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

shàn
nán

lái
wēi
shén
zhī


nǎi
nénɡ
wèn


shì
shēntīnɡ


tīnɡ

shàn

niàn
zhī

dānɡ
wèi

shuō
。”
。”


shàn
nán


yǒu

zhǒnɡyīnɡ


suǒ
wèi

tān

shàn
nánshìshì
zhū


suǒ
yīnɡ
yǒnɡ

。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi
chēnshìshì
zhū


suǒ
yīnɡ
yǒnɡ

。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi

chī


shìshì
zhū


suǒ
yīnɡ
yǒnɡ

。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèishàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi

huò

shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi
jiāo
màn

shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi
xiè
dài

shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi
hūn
mián

shàn
nányǒu
yīnɡ


suǒ
wèi
ài
zhuó

shàn
nánshìshì
zhū


suǒ
yīnɡ
yǒnɡ

。”
。”


shàn
nán
wènzhěshì
zhū


yīnɡ
chánɡ

chí

shàn
nán


wèi
zhūfēi

suǒ
ān


jiā


’。
’。
ruò
zhū


shǒu

shì
nénɡ
chí
zhū


lái

qiè
jìn
jièɡù


ài
shēn
mìnɡ

yīnɡ
shā
shēnɡ


zhònɡ

cái

yīnɡ
tōu
dào
shì

yīnɡ
qīnshì
děnɡ
xíng
jiē
mínɡshàn
nán


ruò
yǒu
jìnɡ
shùn

lái

zhě

chánɡ
dānɡ

niànɡù


yǒu
zhònɡ
shēnɡ
ài
yàofán
yǒu
suǒ
zuò

qiú
ān


nǎi
zhì


qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
wèi


jiē


ɡù

shàn
nán
shì


shuō

yán
:‘
:‘
fēi

suǒ
ān


jiā


。’
。’

shìshì
zhū


yīnɡ
chánɡ

chí
。”
。”


shàn
nán
suǒ
wèn


zhěshì
zhū

lái
xiàn
suǒ
jué
liǎo

shàn
nányǒu
shǎo

shì

lái
juéɡù


lái
jué
zhě

suǒ
jué
ɡù

shàn
nánqiè


shēnɡ
shì

lái
jué


qiè


miè
shì

lái
jué


qiè


èr
biān
shì

lái
jué


qiè


shí
shì

lái
jué

shàn
nán


zhū


xìnɡ
shì

lái
jué


qiè

cónɡ
yīn
yuán
shēnɡ
shì

lái
jué

yīn
yuán
zhī

yóu

diàn
ɡuānɡ
shì

lái
jué


yīn
yuán
ɡù
ér
yǒu
zhū

shì

lái
jué
。”
。”


shàn
nánqiè

xìnɡ

ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ
shì

lái
jué

shàn
nánɡù

xìnɡ
mínɡ

ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ

shàn
nán


shì
chū
shì
zhì

zhī

shēnɡhuái
怀


ɡù
mínɡ
wéi
zànɡ

ruò
zhì
shēnɡ
shí

fǎn
zhào

běn


shì

xìnɡ
wéiluó

zhī
suǒ
shè
zànɡ

shì
ɡù
mínɡ
wéi

ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ

shàn
nánqiè


huàn

yàn
shì

lái
jué

shàn
nán


zhū

shí
xìnɡ

wèi
jiě
tuō
shì

lái
jué


wèi
jiě
tuō
shì

mínɡ
wéi

ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ
。”
。”


shàn
nánxiànɡ

shì

lái
jué

yún


xiànɡ

suǒ
wèi
zhū


láifēi
yīn
fēi
yuán


shēnɡ

miè
shě


zēnɡ

jiǎn

shàn
nán


zhū


xìnɡ

běn

suǒ
yǒuwéi


fēi
shì
wén

zhī
suǒ
biàn
shuō


shìshì
zhū

lái
xiàn
suǒ
jué
liǎo
。”
。”

dānɡ

shuō

zhuānɡ
yán
wánɡ

wén


ɡuānɡ
mínɡ
zànɡ

mén
zhī
shí

yǒu
shísuǒ
jiàn
wēi
chén
shù
zhònɡ
shēnɡā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


yǒu

shì
wēi
chén
shù
zhònɡ
shēnɡ

jiē

shēnɡ
wén


zhī

xīn


yǒu

shì
wēi
chén
shù
zhònɡ
shēnɡ
zài


zhě

jiē
shēnɡ
rén
tiān
zhōnɡ


liànɡ
chūliànɡbǎi
qiān
sān
mèi


liànɡ
zhònɡ
shēnɡ

ménɡkōnɡ
ɡuò
zhě

ěr
shí


ɡào
luó
hóu
luó
yán
:“
:“
shàn
nán

yào

dānɡ
shòu
chí
。”
。”

shuō
shì

shí

huì
zhōnɡ
yǒu
jiǔ
shí

亿


chénɡ

wēi
shén

jiē

zuòyán
:“
:“
shì
zūn


děnɡ
shì
dānɡ
shòu
chí

lái
suǒ
shuō

yàosuō

ɡuó

zuì
hòu
shí
zhōnɡ

jiàn
yǒu

rén
liú
tōnɡ
wèi
shuō
。”
。”

ěr
shí


tiān
wánɡ


yán
:“
:“
shì
zūn

ruò
yǒu
nénɡ
chí

jīnɡ
diǎn
zhě


dānɡ
yōnɡ


lìnɡ

zhì
yuàn

jiē

mǎn


suǒ

zhě


nénɡ
chí

jīnɡ
shì


ɡù
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn

ɡuān
zhònɡ
huì
ér
zuò
shì
yán
:“
:“
zhū
rén
zhěsuǒ
shuō
shèn
shēn
fānɡ
ɡuǎnɡ
广

yǒu

mén

fēi
zhū
zhònɡ
shēnɡ
yǒu
shǎo
shàn
ɡēn
ér
nénɡ
tīnɡ
shòu

nénɡ
tīnɡ
shòu
zhě

wéi
chénɡ
shì
ɡònɡ
yǎnɡ
wéi

dān

shànɡshì
rén
dānɡ

biàn
cái

ài

jué
dìnɡ
shēnɡ

qīnɡ
jìnɡshì
rén
lín
zhōnɡ
dìnɡ

qīn
jiàn
ā

tuó

zhònɡ
ér
xiàn
zài
qián


jīn
zài


shé
jué
shān
zhū


zhònɡ
suǒ
ɡònɡ
wéi
rào


lín
zhōnɡ
shíshì
jiàn

dānɡ
zhī
shì
rén

wéijìn

zànɡ

dānɡ
zhī
shì
rén


宿
mìnɡ
zhì

dānɡ
zhī
shì
rén

duò
è
dào

shàn
nánjīn
shuō


qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhī


shè
yǒu
zhònɡ
shēnɡ
zuò


zuì

wén
shì
jīnɡ


shū
chí

sònɡ

wèi
rén
jiě
shuō

suǒ
yǒu

zhànɡ
xián

xiāo
chú

zhōnɡ

shòu

è

zhīrén

wéi
zhūzhī
suǒ

niàn

zài
zài
suǒ
shēnɡ

zhū
ɡēnménɡ

ɡuàn
dǐnɡ


yǎn
qīnɡ
jìnɡ

shàn
nányào
yán
zhī


jiàn
shì
rén


chénɡ

dào
。”
。”


shuō

jīnɡ


shènɡ

wéi
děnɡ

qiè
zhū
shēnɡ
wén

tiān
lónɡjiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xíng

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)guān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

shí
fānɡ
sān
shì

qièqièluó


sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

佛经最新文章

TOP10 热门佛经佛学推荐

大乘离文字普光明藏经佛学推荐

如是我闻。一时佛在王舍城耆阇崛山中。与大菩萨无量百千亿那由他数。皆是大智精进善巧。证无言法获妙辩才。是处非处不相违反。善调身心具诸解脱。常游三昧不舍大悲。惭愧为身智慧为首。多所饶益如大宝洲。了知诸法善不善相。不著文字而有言说。于真俗门洞达无碍。

恭请十方三世一切诸佛菩萨龙天金刚护法慈悲加持,弟子XX诚诵《大乘离文字普光明藏经》回向给尽虚空遍法界一切众生,尤其是我们家所有人的宿世累劫冤亲债主、历代宗亲、堕胎婴灵。

一、受持此经,改命最快,可以从格局上改变一个人的富贵层次二、受持读诵此经,增益福德最快三、受持读诵此经,即得法会九十亿大菩萨护持,四大天王满足诸愿

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

佛经    佛咒    杂藏    续藏经    乾隆藏    续藏    论藏    律藏    嘉兴藏    藏外    经藏    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    佛藏    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒   
  味之素是非赢利性的中佛文化传媒机构
;Copyright © 2016.味之素中佛网 微信号:hengxiu1 本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除