味之素中佛网
助印经书
  阿袮,逻阇鞞。钤浮娑阇鞞。(ā nǐ,luó shé pí。qián fú suō shé pí。)   耶婆奈阇鞞。博厕,娑迷。(yē pó nài shé pí。bó cè,suō mí。)
什么是无能胜菩萨咒  摘自《佛说持明藏八大总持王经》  阿迦细(引)迦细(引)曩迦细(引)誐拏迦罗细(引)钵啰(二合)拏那旦钵啰(二合)拏那嚩怛嚩(二合)唵(引)尾驮摩贺(引)尾驮细(引)那闭多那闭噜噜弭呬唧隶弥隶阿[口*爾]多[口*爾]拏哩野弥睹野曩谟萨哩嚩(二合)没驮三没地三婆嚩(二合)喃莎贺。  此是无能胜菩萨咒。乃是无能胜菩萨之所
虚空藏菩萨咒手印  依《虚空藏菩萨神咒经》所载,世尊对此菩萨甚为赞叹,说其禅定如海,净戒如山,智如虚空,精进如风,忍如金刚,慧如恒沙。是诸佛法器,诸天眼目,人之正导,畜生所依、饿鬼所归,在地狱救护众生的法器,应受一切众生最胜供养。由此可见此菩萨功德之殊胜。  虚空藏手印(一)——三昧耶印  结金刚缚印,两手头指反蹙如宝形,大指并竖当心。在
真言:  真言即咒,咒即真言,版本不同,功德没有差别,都能开智慧哦!  虚空藏咒:  此咒为般若结晶,能增智光,能助大定,加强记忆力,促进心通。如能勤读此咒,易得一心不乱、忆持不忘之力。  咒语原文:  南无虚空藏菩萨摩诃萨(三称)  阿袮逻阇鞞钤,浮娑阇鞞耶。 &em
薄伽梵言。此陀罗尼。是过去现在一切诸佛之所同说。若能常诵此陀罗尼者。从无始来五无间等一切罪障悉皆销灭。常得一切诸佛菩萨共所护念。乃至未成佛来。所生之处。虚空藏菩萨恒随守护。令诸有情常所乐见。诸有善愿无不满足。一切苦患皆悉销除。常生人天不堕恶趣。生生之处常忆宿命。设不加法但能常诵获福如是。  若欲加法持此陀罗尼求闻持者。当于绢素白【迭*毛】或净板上。先画满月。于中画虚空藏菩萨像。
如是我闻。一时佛住佉罗底翅山。依牟尼仙所住之处。与无量大比丘众。复与无量无边阿僧祇恒河沙数菩萨摩诃萨俱。皆从他方异佛刹来。尔时世尊。欲为大众说四辩才三明梵行住破恶业障陀罗尼经。  尔时西方过八十恒河沙世界。有一佛刹。名一切香集依。其中众生成就五浊。彼国有佛。名胜华敷藏如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛今正为诸大众转妙法轮。彼有菩萨摩诃萨。名虚空藏。已
虚空藏菩萨为三世诸佛第一辅臣,功德浩荡遍满虚空,智慧无边恒沙难喻,忍辱心如金刚,精进猛如疾风,具足一切三昧。为一切众生无上福田,一切人天所应供养。当知,一切佛子学佛,无不由戒入门,而戒律之考程胥,为虚空藏菩萨所专司。大抵六尘不梁,日问尚易,梦中难免。而梦中犯戒即为菩萨考试。诗至梦中无犯,戒斯成矣。  世尊对虚空藏菩萨极为赞叹,世尊云: “是菩萨,具诸三昧犹如大海,住菩萨戒如须弥
  阿袮,逻阇鞞。钤浮娑阇鞞   耶婆奈阇鞞。博厕,娑迷

TOP10 热门佛咒佛学推荐

虚空藏菩萨咒佛学推荐

如是我闻。一时佛住佉罗底翅山。依牟尼仙所住之处。与无量大比丘众。复与无量无边阿僧祇恒河沙数菩萨摩诃萨俱。皆从他方异佛刹来。尔时世尊。欲为大众说四辩才三明梵行住破恶业障陀罗尼经。  尔时西方过八十恒河沙世界。有一佛刹。名一切香集依。其中众生成就五浊。彼国有佛。名胜华敷藏如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛今正为诸大众转妙法轮。彼有菩萨摩诃萨。名虚空藏。已

薄伽梵言。此陀罗尼。是过去现在一切诸佛之所同说。若能常诵此陀罗尼者。从无始来五无间等一切罪障悉皆销灭。常得一切诸佛菩萨共所护念。乃至未成佛来。所生之处。虚空藏菩萨恒随守护。令诸有情常所乐见。诸有善愿无不满足。一切苦患皆悉销除。常生人天不堕恶趣。生生之处常忆宿命。设不加法但能常诵获福如是。  若欲加法持此陀罗尼求闻持者。当于绢素白【迭*毛】或净板上。先画满月。于中画虚空藏菩萨像。

虚空藏菩萨咒手印  依《虚空藏菩萨神咒经》所载,世尊对此菩萨甚为赞叹,说其禅定如海,净戒如山,智如虚空,精进如风,忍如金刚,慧如恒沙。是诸佛法器,诸天眼目,人之正导,畜生所依、饿鬼所归,在地狱救护众生的法器,应受一切众生最胜供养。由此可见此菩萨功德之殊胜。  虚空藏手印(一)——三昧耶印  结金刚缚印,两手头指反蹙如宝形,大指并竖当心。在

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

佛经    佛咒    杂藏    续藏经    乾隆藏    续藏    论藏    律藏    嘉兴藏    藏外    经藏    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    佛藏    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒   
  味之素是非赢利性的中佛文化传媒机构
;Copyright © 2016.味之素中佛网 微信号:hengxiu1 本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除