味之素中佛网
助印经书
嗡(欧姆)啊啦(啦是弹舌音)巴匝那德 ō mā rā,bā zhā nà dē。
嗡啊啦巴匝那德
 “尔时佛告金刚菩萨言。善男子此文殊师利童子八字大威德力陀罗尼。若有国王王子妃后公主。及诸宰辅并凡庶类等。能书写此咒安于宅中。其家即得大富贵饶财常富。儿女聪明利智辩才。巧计相貌端严具好。人所爱乐。所出言音。众人所奉施行无违。象马畜类悉盛成群。奴婢宝货受用无尽。宅中灾祸自然消灭。善神护宅人福强盛鬼神无娆。设有鬼神皆是有福之鬼。皆护其人不求人短。……  此法宝藏亦不可思议
 文殊八字咒此功德利益,是能作一切吉祥之事。此大功德,我今为汝略而宣说。若欲广陈,经无数百千那由他俱胝劫,校量功德,说不能尽。若说此印法,名为大精进,能圆满一切愿。  若能每日三时,念诵各一百八遍。所作称意,所求诸愿,悉得随心,一切皆得圆满具足,得大富贵,所游无障。自在恣情,受诸快乐。  设使一切诸天,有大福德,及十地一生补处,于中二大威力人,亦不
文殊八字大威德咒:唵(ong)阿(a)尾(wei)啰(ra)吽(hong)佉(qia)左(zha)洛(lao)念文殊八字咒的好处  修持此咒,可保全家平安,消除业障及因果病;精进修持,可得大富贵。每天念八字最胜大威德心真言324遍,保全家大小平安。若求治病或求富贵,须每天至少念1080遍。学生念,功课进步神速。每天念之人,都得到利益,有的金榜题名,有的在大地震安然无恙,村庄死伤
文殊八字大威德陀罗尼仪轨  1、皈依发心(三遍):  诸佛正法贤圣三宝尊,从今直至菩提永皈依,  我以所修施等诸资粮,为利有情故愿大觉成!  2、发四无量心(三遍)  愿诸众生永具安乐及安乐因;  愿诸众生永离众苦及众苦因;  愿诸众生永具无苦之乐,我心怡悦;
什么是文殊八字咒  “文殊菩萨心咒”又称“文殊智慧咒”。字少威力大。  灾除难的文殊八字咒,依《真言事典》第69咒的解说:此尊身金色放光明,乘坐狮子,右手持剑,左手执青莲花,花顶立五股杵。头顶上有八髻,表示胎藏的八叶或八佛顶。 此八字咒的名称由来,在《密教大辞典》中说:文殊菩萨乘狮子住于息灾三昧时,依其「真言字数」而称为「八字文殊」。又依「顶髻数」而名为「八
文殊八字咒感应  绝大多数的真言咒语,往往需要念满数万甚至数十万遍才能产生效用,但有一种真言,念一遍就能保护自己,念几遍则能保护家人同伴,简直令人无法想象!这个真言就是“一切佛心大无畏八字真言”,也叫“八字大无畏最上秘密心真言”,简称“文殊八字咒”。博主建议朋友们有事没事就念几遍,必定能给您带来不可思议的效用。博主在发此博文前,因未午睡导致头有点头痛(晚上睡太少),念了几遍这个
什么是文殊智慧咒  这是文殊菩萨增长智慧的咒语。又称文殊菩萨心咒。  至少有四种以上,有五字真言、六字真言、八字真言,还有一字大明轮咒。  文殊菩萨智慧咒能开启我们的智慧。平时长念此咒能使您于空灵中将慢慢开启智慧大门,事事如意。  由《金刚顶瑜伽文殊师利菩萨经》,可知持诵“文殊智慧咒”的主要功德为:罪障消灭,获无尽辩才

TOP10 热门佛咒佛学推荐

文殊智慧咒佛学推荐

 文殊八字咒此功德利益,是能作一切吉祥之事。此大功德,我今为汝略而宣说。若欲广陈,经无数百千那由他俱胝劫,校量功德,说不能尽。若说此印法,名为大精进,能圆满一切愿。  若能每日三时,念诵各一百八遍。所作称意,所求诸愿,悉得随心,一切皆得圆满具足,得大富贵,所游无障。自在恣情,受诸快乐。  设使一切诸天,有大福德,及十地一生补处,于中二大威力人,亦不

文殊八字大威德咒:唵(ong)阿(a)尾(wei)啰(ra)吽(hong)佉(qia)左(zha)洛(lao)念文殊八字咒的好处  修持此咒,可保全家平安,消除业障及因果病;精进修持,可得大富贵。每天念八字最胜大威德心真言324遍,保全家大小平安。若求治病或求富贵,须每天至少念1080遍。学生念,功课进步神速。每天念之人,都得到利益,有的金榜题名,有的在大地震安然无恙,村庄死伤

文殊八字大威德陀罗尼仪轨  1、皈依发心(三遍):  诸佛正法贤圣三宝尊,从今直至菩提永皈依,  我以所修施等诸资粮,为利有情故愿大觉成!  2、发四无量心(三遍)  愿诸众生永具安乐及安乐因;  愿诸众生永离众苦及众苦因;  愿诸众生永具无苦之乐,我心怡悦;

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

佛经    佛咒    杂藏    续藏经    乾隆藏    续藏    论藏    律藏    嘉兴藏    藏外    经藏    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    佛藏    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒   
  味之素是非赢利性的中佛文化传媒机构
;Copyright © 2016.味之素中佛网 微信号:hengxiu1 本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除